Integritetspolicy

John Mattson hanterar kundernas och andra intressenters personuppgifter i verksamheten enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Detta gör vi för att du ska känna dig trygg med att vi behandlar uppgifterna på ett korrekt sätt. Här kan du läsa mer om hur vi tar ansvar för hanteringen av dina personuppgifter.

1. Om integritetspolicyn

John Mattson värnar om din integritet. I denna integritets­policy redogör vi för den personuppgiftsbehandling som sker i John Mattsons verksamhet, bland annat för vilka ändamål personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter som samlas in och de åtgärder som John Mattson vidtar för att skydda personuppgifterna.

Detta är en allmän integritetspolicy som gäller för John Mattson Fastighetsföretagen AB (556802-2858) och samtliga dotterbolag (”John Mattson”). Läs mer om koncernen i vår årsredovisning på www.johnmattson.se

För vissa aktiviteter och behandlingar kan integritets­policyn komma att kompletteras med ytterligare policies eller integritets­meddelanden. I sådana fall ska denna allmänna integritetspolicy läsas tillsammans med den särskilda policyn som tillhandahålls vid den särskilda aktiviteten.

2. Hur John Mattson använder personuppgifter

John Mattson behandlar och hanterar personuppgifter i enlighet med den allmänna
dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den
personliga integriteten. Med ”personuppgifter” avses uppgifter som kan användas för att identifiera en fysisk person som är i livet. John Mattson Fastighetsföretagen AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i koncernen.
John Mattson behandlar personuppgifter för följande ändamål.

 1. För att kunna ingå, administrera och uppfylla åtaganden enligt hyreskontrakt, inklusive
  parkeringsuthyrning. För administration avseende och tillhandahållande av elektroniska
  portlås och porttelefoner.
 2. För att kunna ge service, administrera serviceanmälningar och besvara dina frågor vid
  kontakt med vår kundtjänst.
 3. För att kunna administrera intresseanmälningar till något av John Mattsons projekt eller
  tjänster.
 4. För interna administrationsändamål, intern statistik samt för att utveckla och förbättra John Mattsons verksamhet.
 5. För att informera om vår verksamhet via nyhetsutskick ”På gång i husen”.
 6. För att kunna fullfölja förpliktelser enligt tillämpliga lagar, förordningar och
  myndighetsbeslut.

De personuppgifter som behandlas för ovannämnda ändamål kan avse uppgifter som namn,
postadress, lägenhetsnummer, e-postadress, telefonnummer, personnummer,
bilregistreringsnummer, inkomstuppgifter och kreditvärdighet.

John Mattson behandlar personuppgifter bara om det finns en laglig grund för behandlingen.

När John Mattson behandlar personuppgifter för att kunna ingå, administrera och uppfylla
åtaganden enligt hyreskontrakt, inklusive parkeringsuthyrning, är behandlingen laglig eftersom den sker för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. När John Mattson behandlar personuppgifter för att kunna ge service, administrera serviceanmälningar, besvara dina frågor via vår kundtjänst eller hantera intresseanmälningar, är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att ärendet hanteras. Vidare sker behandlingen med stöd av berättigat intresse i de fall John Mattson behandlar personuppgifter för interna administrationsändamål, intern statistik samt för att utveckla och förbättra John Mattsons verksamhet. Detta innefattar åtgärder som sker när John Mattson vidtar åtgärder avseende felsökning, skydd, testning och förbättring av system som John Mattson använder i sin verksamhet samt övervakningskameror för säkerhetsändamål.

Om du har lämnat ditt samtycke till viss behandling, exempelvis till att erhålla John Mattsons nyhetsbrev, är samtycket den lagliga grunden för behandlingen. Samtycket kan när som helst återkallas.

När personuppgifter behandlas för att kunna fullgöra skyldigheter enligt tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsbeslut, exempelvis enligt bokföringslagen (1999:1075), är den rättsliga förpliktelsen den lagliga grunden för behandlingen.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas för flera olika ändamål. John Mattson kan inom ramen för sin verksamhet i vissa fall erhålla samma kategorier av personuppgifter som enligt ovan från tredje part, exempelvis från kreditupplysningsföretag.

John Mattson sparar dina personuppgifter enbart så länge som det krävs för ändamålet med
behandlingen. Personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för
ändamål som de har samlats in.

Om du prenumererar på John Mattsons nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter för det ändamålet bara så länge du väljer att ta emot utskick. Den som inte önskar ytterligare nyhetsbrev kan kontakta John Mattson eller använda den avregistreringsfunktion som återfinns i varje utskick.

3. Utlämnande av personuppgifter

Inom ramen för John Mattsons verksamhet, och för att uppnå ovan nämnda ändamål med
behandlingen, kan John Mattson, i enlighet med gällande lagstiftning, komma att dela
personuppgifter till andra som John Mattson samverkar med. Exempelvis kan John Mattson vid administration och hantering av serviceanmälningar komma att lämna ut personuppgifter till externa servicebolag och underleverantörer såsom elektriker, rörmokare osv. Vidare kan ingående av och administration av hyreskontrakt innebära att personuppgifter delas med kreditupplysningsföretag.

John Mattson använder även administrativa stödverktyg och system som innebär att det är
nödvändigt att personuppgifter lagras eller på annat sätt behandlas av leverantören av verktyget eller systemet. Personuppgifter kan också komma att delas med medarrangörer inom ramen för arrangemang och events.

Med hänsyn till ovan kan personuppgifter i John Mattsons verksamhet komma att överföras till och lagras i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådan överföring ska ske enligt gällande lagstiftning och kräver att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå eller att det finns annan tillräcklig skyddsåtgärd som innebär att överföringen är lagenlig.

4. Säkerhet

John Mattson vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från otillbörlig åtkomst, utlämnande, förändring eller förstörelse. Det innebär att John Mattson i sin verksamhet tillämpar diverse fysiska och tekniska begränsningar och
restriktioner när det gäller tillgång till personuppgifter, bland annat genom tekniska behörighets-och åtkomstkontrollsystem, användning av brandväggar, virusskydd, backupsystem och annan nätverkssäkerhet, möjlighet till säkerhetsåtgärder såsom kryptering och avidentifiering av
personuppgifter. Om John Mattson anlitar en utomstående samarbetspartner för att stödja John Mattsons verksamhet säkerställer John Mattson att parten tillämpar motsvarande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och endast behandlar personuppgifter på det sätt som John Mattson har godkänt.

5. Personuppgifter i sociala medietjänster

John Mattson använder sig av sociala medietjänster och har för närvarande konton i sociala medier där vi informerar om vår verksamhet. John Mattson accepterar inte inlägg eller kommentarer som strider mot lag, har rasistiskt, sexuellt eller våldsamt innehåll eller som innehåller nedsättande omdömen. Svordomar, ovårdat språkbruk eller angrepp på enskilda individer accepteras inte. John Mattson förbehåller sig rätten att ta bort inlägg och kommentarer som är kränkande eller på annat sätt bedöms olämpliga.

Vi ber dig notera att information som du väljer att lägga upp eller lämnar via någon av ovanstående sociala medietjänster och John Mattsons konton, inklusive ditt användarnamn eller eventuell profilbild, kan bli tillgängligt för andra besökare på webbplatsen samt för allmänheten. John Mattson uppmanar dig att inte lämna personlig information som rör privata ärenden eller liknande via dessa sociala medietjänster. Vidare har nämnda medier sina egna användarvillkor som du behöver beakta om du använder dem.

6. Cookies

John Mattson tar hjälp av cookies för den information som John Mattson tillhandhåller via sina webbsidor bland annat för statistisk utvärdering och analys. En cookie är en textfil som sparas på exempelvis din dator och som möjliggör identifikation av din dator.

Det finns två olika typer av cookies; sessionscookies och permanenta cookies. En sessionscookie raderas automatiskt när en webbplats stängs ner. En permanent cookie sparas på datorn under en viss tidsperiod. Dessa två typer av cookies kan placeras på en webbplats av olika aktörer (första eller tredje part) för att sparas på ditt lagringsmedium (exempelvis din dators hårddisk). En första parts cookie placeras av den aktör som driver webbplatsen som du besöker eller använder. En tredje parts cookies placeras av en aktör som inte driver webbplatsen som du besöker eller använder.

Om du inte vill tillåta att cookies sparas på din dator kan du ändra det i webbläsarens inställningar på din dator samt radera cookies som finns sparade på ditt lagringsmedium. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men det finns även möjlighet att neka cookies eller välja att det ska visas en varning innan de sparas. Om du nekar till cookies kan det däremot innebära att John Mattsons webbsida inte fungerar korrekt.

7. Begäran om registerutdrag, rättelse m.m.

Du har rätt att kostnadsfritt få en bekräftelse på om personuppgifter om dig behandlas av John Mattson och i så fall begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, varifrån dessa personuppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, till vilka mottagare eller kategorier av mottagare personuppgifterna har eller kan lämnas ut samt, om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras (”Registerutdrag”). John Mattson kommer vid en sådan begäran därutöver lämna den ytterligare information som John Mattson, i enlighet med gällande lag, är skyldig att lämna ut. En begäran om Registerutdrag ska göras skriftligen och undertecknas av dig.

Var och en som upptäcker att registrerade personuppgifter hos John Mattson inte är uppdaterade, felaktiga, ofullständiga eller behandlas i strid med ovan angivna ändamål eller relevant lagstiftning, kan begära att John Mattson rättar, blockerar eller raderar sådana registrerade personuppgifter.

Du har även rätt att, under vissa förutsättningar, begära begränsning av behandlingen eller begära att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet).

Den som har lämnat ett samtycke till viss behandling av personuppgifter kan när som helst välja att återkalla sitt samtycke genom att kontakta John Mattson. Vid återkallat samtycke kommer JohnMattson att upphöra med den behandling som omfattades av det lämnade samtycket.

Framställningar enligt detta avsnitt ska skickas till John Mattson enligt kontaktuppgifterna nedan.

8. Ändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Om ändringar görs i integritetspolicyn som innebär att sättet vi behandlar dina personuppgifter ändras, kommer John Mattson att meddela sådana förändringar på lämpligt sätt, i första hand genom information på hemsidan.

9. Kontaktinformation

Om du har frågor eller synpunkter avseende John Mattsons integritets­policy är du välkommen att kontakta oss.

Adress: John Mattson Fastighetsföretagen AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Box 10035, 181 10 Lidingö
Telefon: 08-613 35 00
E-post: [email protected]

10. Tillsyn

Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Läs mer på www.datainspektionen.se

Vår integritetspolicy innehåller:

1. Om integritetspolicyn

2. Hur John Mattson använder personuppgifter

3. Utlämnande av personuppgifter

4. Säkerhet

5. Personuppgifter i sociala medietjänster

6. Cookies

7. Begäran om registerutdrag, rättelse m.m.

8. Ändringar av integritetspolicyn

9. Kontaktinformation

10. Tillsyn

 

 

Laddad ner vår integritetspolicy som pdf här:

John Mattson integritetspolicy

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

 • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.