Nöjda kunder

För att kunna ge god service och utveckla verksamheten gör vi årliga kundundersökningar. I den enkät som delas ut får hyresgästerna ta ställning till fastigheternas och hyresvärdens kvalitet inom områden som trygghet, rent och snyggt, utemiljö och prisvärdhet. Resultatet används som underlag för det åtgärdsprogram som tas fram under året.

Hyresgästdialog

En kontinuerlig dialog med hyresgästerna är grunden till en professionell och långsiktig förvaltning. Lyhördhet för de boendes önskemål och tydlighet i informationsgivningen är två grundstenar i den dagliga kontakten.

En viktig del i dialogen är också den årliga kundenkät som görs i samarbete med AktivBo, ett företag med drygt 25 års erfarenhet av hyresgäststudier i fastighetsbranschen. Den utgör ett av John Mattsons viktigaste verktyg för att kontinuerligt identifiera förbättringsområden i förvaltningen och ligger till grund för såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärdsplaner.

Vår årliga kundnöjdhetsenkät

Varje år delar John Mattson ut en hyresgästenkät för att få reda på vad du som hyresgäst tycker om lägenheten, allmänna utrymmen, renhållning, utemiljö och upplevelsen av trygghet och trivsel. Dina svar och synpunkter har mycket stor betydelse för vårt arbete med att hålla hög kvalitet på service och fastighetsskötsel.

Enkäten gör det möjligt för John Mattson att jämföra sina resultat med andra fastighetsägare och hyresvärdar i hela Sverige.

Synpunkter och åtgärder 2018 års enkät

2018 års mätning resulterade i en sammanlagd kundnöjdhet på 80,6%. Enkäten 2018 delades ut i fastigheter som nyligen stamrenoverats med kvarboende hyresgäster och renovering medför temporära olägenheter. Värt att notera är att kundnöjdheten ökar ju längre tid hyresgästerna har bott i stamrenoverade lägenheter och kan uppskatta sin uppgraderade bostad.
Här nedan kan du läsa några exempel på de åtgärder vi genomfört som svar på era synpunkter.

Rent och snyggt

Synpunkt: Hur håller vi rent och snyggt i områdena?

Svar: Det ser både trist ut och kan vara skadligt för djur och miljö att det ligger skräp ute i det fria. För att göra det ännu lättare att slänga skräpet rätt har vi satt upp ytterligare ca 70 papperskorgar utanför våra hus på Larsbergsvägen. Varje år har vi också städdrev i Larsberg och Käppala, där våra hyresgäster är välkomna att göra fint i områdena tillsammans med oss. Städdrevet avslutas med en trevlig grillkväll.

Trapphusen städas en gång i veckan sommartid, och två gånger i veckan vintertid. Tvättstugorna städas två gånger i veckan året runt. Övriga gemensamma utrymmen så som förrådsgångar och cykelrum städas årligen, men inspekteras flera gånger varje år av bovärdarna.

Synpunkt: Är sophanteringen hållbar?

Svar: Alla som bor hos oss har återvinning tillgängligt på gångavstånd. Många har också nära till underjordsbehållare för insamling av matsopor, avfall som omvandlas till biobränsle. Under 2018 samlade ni som bor hos oss ihop hela 67,5 ton matavfall. Det räcker för att driva 2,3 stadsbussar i ett helt år.

Men matavfallssorteringen sköts inte alltid på rätt sätt och vi vill påminna om att du inte får använda plastpåsar i matavfallsbehållarna eftersom det hopsamlade avfallet då inte går att omvandla till biobränsle. Hjälp gärna till att påminna varandra om detta. Papperspåsar för matavfall finns att hämta i något av de gemensamma utrymmena i ditt hus.

Synpunkt: Sopkärlen drar till sig flugor

Svar: Under 2018 satsade vi extra på renhållningen kring våra sopkärl med tätare tömningar och tvättningar under de varma sommarmånaderna. Detta kommer vi att fortsätta med. Soporna kan ändå dra till sig flugor, fåglar och skadedjur om soppåsar lämnas på sidan om kärlen eller om luckorna till kärlen lämnas öppna. Märker du att en lucka inte går att stänga är vi tacksamma om du hör av dig till oss.

Trivsel och trygghet

Synpunkt: Det är för mycket trafik nära husen

Svar: Många boende tycker att fordonstrafiken kan vara både störande och obehaglig då bilar, bussar och mopeder kör i hög hastighet nerför Larsbergsvägen. Vi har tagit upp de här synpunkterna med Lidingö stad som ansvarar för att trafiken utformas på ett tryggt sätt för gångtrafikanter, cyklister och bilförare. På John Mattsons mark planerar vi utemiljön så att det blir svårt att köra för fort men det måste alltid vara framkomligt för utryckningsfordon och färdtjänsttransporter. Vi kan därför inte utestänga motorfordon från vägarna närmast våra hus. Är du bekymrad för trafiken på platser inom våra fastigheter, hör gärna av dig till oss så kan vi se över skyltning och framkomlighet.

Synpunkt: Att bli störd i sin lägenhet

Svar: Du som har bott några år i Larsberg har med stor sannolikhet varit med om att lägenheten har genomgått stamrenovering. De senaste sex åren har vi uppgraderat badrummen i 1 200 lägenheter, och portarna i områdets alla hus. Arbetet har naturligtvis orsakat en del störningar. I början av året blev projektet äntligen färdigt och det har därmed blivit lugnare och tystare i husen. Vi gör löpande andra renoveringar i lägenheter i takt med att de blir tomställda, men eftersom arbetet inte berör stammarna är det betydligt mindre störande för boende runt omkring.

Ibland blir hyresgäster störda av sina grannar. Ljud av normalt vardagsliv från grannar ingår i att bo i lägenhet. Tycker du att ljud eller lukt stör för mycket är det bästa tipset att knacka på och prata med din granne. Blir du ändå störd vid upprepade tillfällen, kontakta störningsjouren. Vi tar del av alla störningsärenden och kan vid behov kopplas in för fortsatta åtgärder.

Synpunkt: Jag vill känna mig trygg i mitt bostadsområde

Svar: Belysningen i området är viktigt för upplevelsen av trygghet. Vi förbättrar belysningen i takt med löpande underhållsarbete då vi byter till moderna, energieffektiva lösningar. Vi vet också att bra skyltning stärker trygghetsupplevelsen. Sedan en tid tillbaka pågår en omfattande inventering av skyltning och information i och kring våra hus, alla portar har fått stora siffror och kontrastmarkeringar. Tycker du själv att skyltning eller information saknas någonstans i våra områden vill vi gärna att du hör av dig och tipsar oss.

Att möta sina grannar stärker tryggheten i ett bostadsområde. Vi jobbar därför aktivt med att skapa mötesplatser mellan husen och tillfällen där boende och besökare kan träffa varandra i samband med olika aktiviteter, till exempel vår årliga loppmarknad i Larsbergs centrum, utomhusbion varje sommar och basketturneringar för ungdomar.

Information och kontakt

Synpunkt: Hur får jag information från John Mattson?

Svar: Vi använder oss av flera kanaler för information. Först och främst hittar du mycket på vår webbplats. Den uppdateras löpande för att du som bor hos oss ska hitta information som är relevant och begriplig. Vi har också digitala informationsskärmar i de flesta hus. Du kan läsa vanliga frågor och svar, eller ställa egna frågor i vårt digitala kundforum.

Vi gör alltid en bedömning innan vi går ut med information och anpassar oss för att du ska kunna få information på det sätt som är bäst för dig. En del vill kunna hitta aktuell information i trapphuset, andra vill få information i ett mejl eller i ett brev. Hittar du inte den information du söker får du snabbast svar genom att ringa kundtjänst under våra öppettider, så hjälper vi dig.

Synpunkt: Mina sidor är ibland svårt att använda

Svar: Vi vill att du som bor hos oss ska kunna göra dina ärenden så smidigt som möjligt. Då är din kundsida Mina Sidor till stor hjälp. Det händer att det blir tekniska fel och då skickas en anmälan direkt till en support hos företaget som driver systemet. Vi informerar om felet och ökar vår beredskap för att kunna hjälpa dig att göra ditt ärende över telefon eller mejl tills felet är avhjälpt.

Digitala system åldras fort. Vi jobbar ständigt med att utveckla Mina sidors teknik och information för att kunna täcka fler behov av digitala tjänster.

Synpunkt: Jag får inte svar på frågor

Svar: Vår kundtjänst har som mål att du ska få svar inom allra senast 24 timmar, antingen direkt från våra kundvärdar eller från någon annan som kan besvara din fråga.

Det som kan hända är att det inte är samma person som tar emot din fråga som kan besvara den. Då kan det dröja lite längre innan du får svar. Det kan vara bra att komma ihåg att många frågor får du svar på genom att titta på vår hemsida och Frågor & svar, som du hittar längst upp till höger på här på hemsidan.

Så här nöjda är ni som bor hos oss

2018 hade vi 80,6 % nöjda kunder

Måttet på vår servicekvalitet innebär kundernas upplevelse av mötet med företagets medarbetare, tjänster och produkter. Det handlar om bemötande, information och tillgänglighet samt om säkerhet och social trygghet. Kunderna bedömer uppfattningen av hur gemensamma utrymmen är städade och utemiljön är skräpfri och prydlig.

 

År

Andel nöjda

2018 80,6%
2017 81 %
2016 84 %
2015 84 %
2014 87 %
2013 85 %
2012 85 %
2011 86%
2010 83%
2009 81%
2007 85%
2006 86 %

2019 års enkät

2019 års kundnöjdhetsundersökning genomförs under hösten bland ett antal utvalda hus.
Du som bor hos oss är alltid välkommen att dela med dig av dina synpunkter, även utan enkät.

Kontakta oss