Nöjda kunder

För att kunna ge god service och utveckla verksamheten gör vi årliga kundundersökningar. I den enkät som delas ut får hyresgästerna ta ställning till fastigheternas och hyresvärdens kvalitet inom områden som trygghet, rent och snyggt, utemiljö och prisvärdhet. Resultatet används som underlag för det åtgärdsprogram som tas fram under året.

Medarbetare från John Mattson räcker över en tygkasse till en potentiell ny hyresgäst.

Hyresgästdialog

En kontinuerlig dialog med hyresgästerna är grunden till en professionell och långsiktig förvaltning. Lyhördhet för de boendes önskemål och tydlighet i informationsgivningen är två grundstenar i den dagliga kontakten.

En viktig del i dialogen är också den årliga kundenkät som görs i samarbete med AktivBo, ett företag med drygt 25 års erfarenhet av hyresgäststudier i fastighetsbranschen. Den utgör ett av John Mattsons viktigaste verktyg för att kontinuerligt identifiera förbättringsområden i förvaltningen och ligger till grund för såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärdsplaner.

Enkäten 2017

Enkäten gör det möjligt för John Mattson att jämföra sina resultat med andra fastighetsägare och hyresvärdar i hela Sverige. 2017 års mätning resulterade i en sänkning från 84,8 procent till 80,8 procent nöjda kunder.

Enkäten 2017 delades ut i fastigheter som nyligen stamrenoverats med kvarboende hyresgäster och renovering medför temporära olägenheter. Värt att notera är att kundnöjdheten ökar ju längre tid hyresgästerna har bott i stamrenoverade lägenheter och kan uppskatta sin uppgraderade bostad.

Servicekvalitet

Servicekvalitet innebär kundernas upplevelse av mötet med företagets medarbetare, tjänster och produkter. Det handlar om bemötande, information och tillgänglighet samt om säkerhet och social trygghet. Kunderna bedömer uppfattningen av hur gemensamma utrymmen är städade och utemiljön är skräpfri och prydlig.

 

År Andel nöjda
2017 81 %
2016 84 %
2015 84 %
2014 87 %
2013 85 %
2012 85 %
2011 86%
2010 83%
2009 81%
2007 85%
2006 86 %

Produktkvalitet

Produktkvalitet avser egenskaper hos bostaden eller lokalen och fastigheten i övrigt. Bostadens eller lokalens utformning, utrustning, underhåll och rumsklimat väger tungt. I produktkvaliteten ingår också gemensamma utrymmen samt utemiljöns utformning och användbarhet.

 

År Andel nöjda
2017 81 %
2016 84 %
2015 80 %
2014 82 %
2013 82 %
2012 81 %
2011 81%
2010 78%
2009 79%
2007 82%
2006 82 %

 

Attraktivitet

Kundernas bedömning av hur attraktivt deras boende är tar hänsyn till många faktorer som på olika sätt är påverkbara för fastighetsföretaget. Bostadens läge, allmänna rykte och närhet till viktiga funktioner, såsom kommunal och privat service av olika slag, beaktas. 

 

År Andel nöjda
2017 85 %
2016
2015 87 %
2014 94 %
2013 89 %
2012 91 %
2011 93%
2010 92 %
2009 93 %
2007 96 %
2006 97 %

Profil

Uppfattningen om företagets varumärke påverkas av bedömningen av service och produkt. Ett starkt varumärke skapar trygghet för de boende men höjer samtidigt förväntningarna på att service och kommunikation ska uppfylla kundernas krav.

 

År Andel nöjda
2017 79 %
2016
2015 82 %
2014 86 %
2013 83 %
2012 84 %
2011 88%
2010 85%
2009 85%
2007 89%
2006 91 %

Prisvärdhet

Får hyresgästen valuta för sin hyra? Är kunderbjudandet prisvärt jämfört med andra alternativ? Det är utifrån en sammanvägning av de frågorna som kunden gör en bedömning av prisvärdheten.

 

År Andel nöjda
2017 67 %
2016 74 %
2015 78 %
2014 80 %
2013 77 %
2012 80 %
2011 83%
2010 81%
2009 81%
2007 87%
2006 90 %

Läs mer